Historia parafii Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie 6 czerwca 2008 22:18 wyświetleń: 5699

Historia parafii Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie

Do ważniejszych wydarzeń i prac w ostatnich latach można zaliczyć:

 

l. Pokrycie kościoła blachą miedzia­ną przez firmę Józefa Hermanowicza z Gorzowa Wlkp. (1980-1981). Nie odbu­dowano wtedy 119 metrowej wieży, pozostawiając tylko cztery wieżyczki na wysokości 77 metrów. Nie zawieszono też na wieży dzwonu o 7 tonowej wadze ze względu na słabą konstrukcję zbom­bardowanej wieży. Dzwon mozna oglądaćprzed katedrą od strony północnej.

2. Malowanie wnętrza katedry (1983­1984) przez firmę Antoniego Jaszczuka z Poznania, polegało na nowej polichromii, ponieważ zabytkowa nie zachowała się.

3. Ruinę Kaplicy Mariackiej odbudo­wano od północno-wschodniej strony katedry. Służyła ona najwcześniej do kultu podczas odbudowy kościoła z ruiny. W kaplicy umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej namalo­wanej przez Annę Torwirt z Torunia.

4. Nowe witraże stwarzały kolory­styczne wrażenia w pustym wnętrzu, dlatego zadbano o ich wstawianie. Największe okno o powierzchni 90 m2 zostało ufundowane przez ks. inf. Olgierda Ostrokołowicza w 1991 r. w oknie wschodnim na pamiątkę pobytu Papieża Jana Pawła II, 11 czerwca 1987 w Szczecinie Ks. abc Marian Przykucki ufundował do okna o 30 m2, we wieży, witraż ze sceną Przemienienia Pańskiego ( 1998 r. ). W sumie mamy w 22 oknach oszklenia witrażowe wg art. mal. Ireny Kisielewskiej (9 okien), art. mal. Wiktora Ostrzołka (8 okien), ks. Młyńczaka (dwa okna) i firmy Kośmickiego (trzy okna). Kiedyś pod koniec XIX wieku jedna ro­dzina Gerberów ze Szczecina ufundowała witraże do wszystkich 50 okien, z których nic się nie zachowało. Rodzina ta pokryła też koszty odbudowy 119 metrowej wieży w 1898r.

5. W prezbiterium wstawiono ołtarz twarzą do wiernych, stalle dla szcze­cińskiej Kapituły Katedralnej oraz siedzisko dla Biskupa Ordynariusza zwane KATEDRĄ od którego to bierze nazwę kościół katedralny, czyli Biskupa rządzącego daną diecezją. Wyposażenie prezbiterium wykonał art. rzeźbiarz Kazimierz Bieńkowski z Warszawy.

6. Do pustego wnętrza katedry pozy­skaliśmy zabytkowe tryptyki, wśród nich:

   -w prezbiterium zrekonstruowano tryptyk dla rzeźb gotyckich ze zniszczo­nego kościoła w Mariackiego w Chojnie. Krucyfiks XV wieczny pochodzi z Uzna­mla.

   -w kaplicy Najświętszego Sakrame­ntu ustawiono tryptyk z 1370 r. który znajdował się kiedyś w katedrze kamień­skiej -a za czasów protestanckich w Cieć­mlerzu.

   -w kaplicy chrzcielnej, pierwszej w południowej nawie ustawiono tryptyk z 1510 roku, z Nowego Objezierza. Pod tryptykiem umieszczono relikwie św. Ottona, który w 1124 i 1128 roku prze­prowadził na prośbę polskiego księcia Bolesława Krzywoustego -misję Chry­stianizacyjną na Pomorzu

   -w kaplicy św. Wojciecha BM zrekonstruowano tryptyk nad kryptą grzebalną Ordynariuszy. Pod tryptykiem umieszczono relikwie św. Wojciecha, w tysięczną rocznicę męczeńskiej śmierci misjonarza pogan ( 1997 r. )

7. Osiemdziesięcio głosowe organy (XVII w.) z barokowym prospektem zostały ewakuowane w 1943 roku przed bombardowaniem i zaginęły. Po odbudo­wie kościoła św. Jakuba Apostoła wstawiono w 1983 roku jedynie boczne organy 9 głosowe wykonane przez firmę Kamiński-Jakobi. Na właściwe duże organy musimy jeszcze poczekać.

8. W 1991 roku utworzono zaczątek Muzeum Diecezjalnego na emporze południowej. Tematem ekspozycji jest historia chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim w minionym tysiącleciu. Pod budowę docelowego muzeum przygo­towano już projekt budowlany z lokali­zacją obok katedry.

   W kaplicach bocznych umieszczono różne znaki pamięci, między innymi sarkofag dla pochówku Książąt Pomo­rskich wśród nich Bogusława XIV ­ostatniego z Gryfitów. Pochówku dokonałJ .E. ks. abp Marian Przykucki 25.III.1995 roku w kaplicy książęcej, do której p. Irena Kisielewska wykonała witraż 9 polowy z herbami pomorskimi.

   W kaplicy Ludzi Morza umieszczono obraz pędzla R. R. Kiełtyki, stylizowany na średniowieczny tryptyk, "Stella Maris" poświęcony tym, którzy nie wrócili z morza.

   W kaplicy Sybiraków obraz Matki Boskiej Bolesnej Sybirackiej z wymienie­niem miejsc przymusowej pracy, męcze­ństwa, kaźni i rosyjskich obozów koncen­tracyjnych.

   W kaplicy św. Maksymiliana Marii Kolbego rzeźba męczennika wykonana przez Annę Dopierałę Bąbel, witraż i wykaz miejsc niemieckich obozów koncentracyjnych.

   W kaplicy Armii Krajowej i Powstańców Warszawskich umieszczono emblematy zgrupowań i oddziałów walczących o niepodległość Polski.

   W kaplicy Kolejarzy - ołtarz św. Katarzyny, witraż-wotum pamięci kolejarzy, którzy pierwsi normalizowali życie na ziemiach zachodnich.

 


   Do normalizowania życia na Pomo­rzu Zachodnim pod względem religijnym i kościelnym dochodziło przez ostatnich 50 lat. Poczynając od Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej -za Piusa XII

   -od 15. VIII. 1945 roku z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przez dziesięciu Rządców -od inf. Edmunda Nowickiego Administratora Apos to lskie go

   -do Biskupstwa Szczecińsko­Kamieńskiego (utworzonego 28. VI.1972 roku przez Papieża Pawła VI), z biskupem Jerzym Strobą

  -do Metropolii Szczecińsko­-Kamieńskiej, którą erygował Papież Jan Paweł II w dniu 5.III.1992r. mianując bpa Mariana Przykuckiego Arcybiskupem Metropolitą, a katedrę św. Jakuba Apostoła podniósł do rangi bazyliki Archikatedralnej w Metropolii Szczeciń­sko-Kamieńskiej, z przynależnością do niej Biskupstwa Zielonogórsko-Gorzow­skiego i Biskupstwa Koszalińsko-Koło­brzeskiego.

 

utworzono : 2008-06-06 22:18
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: