Katedra Live

PROJEKT

Kronika Katedry

RSS

8 XI 1974 Poświęcenie korpusu nawowego

8 listopada 1974 roku został poświęcony korpus nawowy kościoła przez ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prymasa Polski.

»
52
0
0
0
8 listopada 1974 02:15 »

7–8 IX 1974 r. - Jubileusz 850 lecia Chrztu Pomorza

W ramach 144. Konferencji Episkopatu Polski obchodzone były uroczystości jubileuszowe 850 lecia chrztu Pomorza. Publiczna sesja odbyła się w katedrze św. Jakuba. Na zakończenie jubileuszu odprawiona została msza św. pod przewodnictwem kardynała Karola Wojtyły, kazanie wygłosił prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński.

»
1769
0
0
0
8 września 1974 19:30 »

1972 Kościół pw. św. Jakuba apostoła mianowany Katedrą Diecezji Szczecińsko - Kamieńskiej

28 czerwca 1972 roku kościół został mianowany katedrą Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej powołanej przez Ojca Świętego Pawła VI. Był to punkt zwrotny w losach zrujnowanej świątyni. Zatwierdzono ideę odbudowy świątyni na cele sakralne.

»
66
0
0
0
28 czerwca 1972 02:10 »

1972 — 1974 Odbudowa Katedry

W latach 1972-74 przystąpiono do projektowania odbudowy kościoła, kończąc stan surowy w dwa lata później. Projekt wykonali: dr inż. arch. Stanisław Latour, mgr inż. arch. Adam Szymski i konstruktor mgr inż. Mieczyław Hamberg. Pracami kierował ksiądz Julian Janas, a nad całością czuwał pierwszy biskup szczecińsko-kamieński ksiądz Jerzy Stroba. Odtworzono kompozycję wnętrza korpusu z 2 połowy XV wieku.

»
383
0
0
0
31 maja 1972 02:13 »

1971 Zgoda władz komunistycznych na odbudowę kościoła św. Jakuba

27 kwietnia 1971 r. Władze PRL udzieliły pozwolenia na odbudowę zniszczonego kościoła. Parafia św. Jakuba Apostoła umieściła tablicę informacyjną o wykonywanych pracach.

»
291
0
0
0
27 kwietnia 1971 02:04 »

5 VIII 1955r. - ks. Julian Janas Proboszczem parafii pw. św. Jakuba Apostoła

Julian Janas urodził się 11 marca 1914 roku w Rakszawie koło Łańcuta. Był synem Piotra i Anieli z domu Sobuś. Do szkoły średniej uczęszczał w Przemyślu. Tu też, po zdaniu matury, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W kilka dni po wybuchu wojny, 10 września 1939 roku o trzeciej nad ranem w katedrze przemyskiej, jako kleryk piątego roku został wyświęcony na kapłana przez ordynariusza ks. bpa Franciszka Barda. W czasie okupacji niemieckiej był duszpasterzem w parafiach w rodzinnych stronach, m.in. w Wysokiej. Tu dowiedział się o tragicznych losach rodziny, która przymusowo została wywieziona na Syberię. W trakcie wywózki zmarł z wycieńczenia jego ojciec, na Uralu zmarły jego matka i siostry.

Po wojnie wyjechał na Śląsk, a stamtąd na Ziemie Zachodnie, do Gorzowa. Od 1947 r. pracował jako prefekt szkół w Świdwinie. Przez ówczesnego Administratora Apostolskiego, ks. Edmunda Nowickiego, został skierowany do pracy duszpasterskiej w Szczecinie.

W latach 1947-1955 był prefektem i katechetą w gimnazjum przy ul. Henryka Pobożnego. W 1948 roku został proboszczem parafii św. Józefa na Pomorzanach. Dzięki jego zaangażowaniu odbudowano częściowo zniszczony podczas działań wojennych kościół, m.in. położono nowy dach, wstawiono brakujące okna i zakupiono ławki.

W dniu 5 sierpnia 1955 roku został pierwszym proboszczem powołanej do życia dekretem (23 grudnia 1954) ordynariusza gorzowskiego, ks. Zygmunta Szelążka,parafii św. Jakuba Apostoła. Ze względu na niemal całkowite (ponad 80%) zniszczenie kościoła katedralnego i jego zaplecza, zamieszkał w domu parafialnym przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy, gdzie czasowo ulokowano siedzibę nowej parafii. Przystąpił do odnowy świątyni przy ul. Bogurodzicy, wyposażając ją m.in. w ołtarze, ławki i w konfesjonały. Związany emocjonalnie z tą parafią, rezydował tam do końca swojego życia.

Tuż po podpisaniu przez Urząd ds. Wyznań w Warszawie decyzji o oddaniu w zarząd i użytkowanie parafii rzymskokatolickiej św. Jakuba w Szczecinie kościoła wraz z przykościelnym cmentarzem i kanonią, powołał do życia „Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego Rzymsko-Katolickiego Kościoła św. Jakuba na Starym Mieście w Szczecinie”. Był jednym z pomysłodawców wydrukowania i rozprowadzenia pamiątkowych cegiełek, ze sprzedaży których dochód miał wesprzeć odbudowę katedry.

W kwietniu 1959 roku przeciwko ks. Janasowi wysunięto zarzut sprzedaży cegiełek bez wcześniejszej zgody stosownych władz (Referat ds. Wyznań przy Miejskiej Radzie Narodowej). Wniosek o przestępstwie skierowano do Prokuratury Powiatowej, która po kilku tygodniach sprawę umorzyła „wobec znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu”. Mimo apelu Społecznego Komitetu, orzeczono przepadek ponad 100 tys. zarekwirowanych cegiełek na rzecz Skarbu Państwa.

 Zmarł 3 listopada 2008 roku w Szczecinie. Trumna z ciałem kapłana została wystawiona 6 listopada w kościele farnym pw. św. Jana Chrzciciela. Tego samego dnia ks. Julian Janasz został pochowany w grobowcu kapłańskim na Cmentarzu Centralnym(kw. 24AGR-3-2). W 2004 roku obchodził w katedrze pw. Św. Jakuba jubileusz 65-lecia święceń kapłańskich. Był najstarszym księdzem archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W chwili śmierci miał 94 lata.

»
81
0
0
0
5 sierpnia 1955 03:15 »

23 XII 1954 Utworzenie Parafii św. Jakuba Apostoła

23 grudnia 1954 roku Aktem erekcyjnym została powołana do życia Parafia św. Jakuba, którą zarządzał ksiądz Julian Janas - Pierwszy Proboszcz parafii.

»
314
0
0
0
23 grudnia 1954 01:51 »

1946 - Odgruzowanie kościoła św. Jakuba

W 1946 roku kościół odgruzowano. Rok później, na skutek osłabienia konstrukcji, runęły sklepienia w prezbiterium i pojawiły się groźne pęknięcia w murach. W latach 1949-1955 zabezpieczano mury prezbiterium i przykryto je dachem, następnie oszklono okna i wzmocniono ścianę południową.

»
460
0
0
0
31 maja 1946 01:47 »

1941 - 1944 Czas wojny

Latem 1944 roku, w okresie nasilających się nalotów alianckich na Szczecin, przystąpiono do zabezpieczania cenniejszych elementów wyposażenia: ołtarz główny i organy wywieziono do Niemieńska koło Drawna, skąd prawdopodobnie zostały zabrane przez wojska radzieckie do Rosji. Cięższe elementy kamienne i dekoracje nagrobków schowano w kryptach kościoła, a wielki dzwon zamurowano w kruchcie północnej pod wieżą.

»
503
0
0
0
31 maja 1944 01:42 »

1899 — 1900 Restauracja kaplicy Mariackiej

W 1899-1900 roku odrestaurowano zewnętrze i wnętrze kaplicy Mariackiej (obecnie: obecnie Matki Boskiej Częstochowskiej) w stylu neogotyckim służącej przez dłuższy czas za skład sprzętów. Naprawiono sklepienia, otynkowano ściany i pokryto polichromiami, które wykonano w stylu neogotyckim.

 

»
519
0
0
0
31 maja 1899 01:21 »

1894 Katastrofa podczas budowy hełmu

W 1894 roku wiosna pod naporem wiatru konstrukcja runęła drewniana konstrukcja hełmu. Zniszczony został dach korpusu i kaplicy Mariackiej, która straciła wówczas oba szczyty i sklepienia.

 

»
321
0
0
0
31 maja 1894 01:16 »

1893 Budowa hełmu wieży

Pod koniec XIX wieku kościół wymagał już gruntownej renowacji. Okazją do podjęcia prac stała się 700-letnia rocznica powstania świątyni, a inicjatorami obchodów tej rocznicy był konserwator zabytków Hugo Lemcke i szczeciński kupiec Karol Gerber. W 1893 roku, jesienią ustawiono rusztowania do budowy wysokiego hełmu.

»
305
0
0
0
31 maja 1893 01:12 »

1711 - 1734 Barokizacja koscioła św. Jakuba

W 1711 roku powstało barokowe wnętrze wyposażono w nowe dzieła takie jak: ambona, empora muzyczna, organy, dzwony, zegar i naczynia liturgiczne ołtarz główny projektu Erharda Lὄfflera, który przyciągał uwagę wielkością, bogactwem rzeźb, snycerki i złoceń. Do znaczniejszych barokowych fundacji należały: epitafia, nagrobki, płyty nagrobne ustawiane we wnętrzach kaplic.

 

»
371
0
0
0
31 maja 1711 01:08 »

1667 - Katastrofa podczas wojny szwedzko-pruskiej 1679 - 1699 Przebudowa

W 1677 roku miała miejsce katastrofa podczas wojny szwedzko-pruskiej; w kościele wybuchł pożar spowodowany ostrzałem artyleryjskim miasta przez wojska brandenburskie. W czasie pożaru hełm wieży runął na korpus, niszcząc dach, sklepienia i część wyposażenia.

W 1679 roku rozpoczęto przebudowę, tak w wyglądzie architektury jak i w wyposażeniu wnętrz fundując jednocześnie nowe organy i dzwon. W 1679, 1680, 1682 roku ufundowano kolejne dzwony. Ostatni zwany „Wielkim”, zachował się do dziś. Do 1699 roku zakończono odbudowę sklepień w nawach i odbudowę hełmu wieży. Sklepienia założono na pierwotnej wysokości, nadając im kształt sklepień krzyżowych z lunetami. Wieżę przykryto niskim, namiotowym dachem, a na kalenicy korpusu wybudowano barokową sygnaturkę. W portalach założono nową, barokową stolarkę drzwi. Ściany we wnętrzu i część elewacji otynkowano, zakrywając średniowieczne polichromie i zewnętrzny detal architektoniczny.

 

»
351
0
0
0
30 maja 1667 23:33 »

1456 — 1503 Przebudowa kościoła w 2 połowie XV wieku

Po 1456 roku nastąpił ostatni etap budowy. Po zawaleniu się wieży południowej, której mury, spadając na dach, zniszczyły zachodnią część bazylikowego korpusu. Odbudowę przeprowadzono w formach nawiązujących do kształtu prezbiterium, zmieniając przestrzeń bazylikową na halową. W latach 1456 -1503 w trakcie prac zmieniono pierwotną kompozycję fasady zachodniej dwuwieżową na jednowieżową, zwieńczając ją wysokim, stożkowym hełmem. Prace prowadził mistrz budowlany Jan Benecke. Datę ukończenia budowy wieży można uznać za datę zamknięcia średniowiecznego cyklu budowlanego i ostatecznego ukształtowania form świątyni, które pomimo wielu późniejszych zmian przetrwały do chwili obecnej.

»
332
0
0
0
30 maja 1456 23:31 »

1375 — 1387 — 1430 Przebudowa prezbiterium z bazyliki na halę w XIV wieku.

Dojrzała forma średniowiecznej świątyni powstaje w wyniku przebudowy. W latach 1375-1387 dokonano gruntownej przebudowy chóru z układu bazylikowego na halowy. W tym celu podwyższono filary i mury obejścia, budując nowy wieniec kaplic tej samej wysokości. Autor przebudowy prezbiterium pozostaje nieznany z nazwiska. Przypuszcza się, że jego uczniem był znany architekt szczeciński Henryk Brunsberg. Około 1430 roku twórca malarskiego nurtu w ceglanej architekturze Pomorza pracował w kościele św. Jakuba w elewacji południowej korpusu nawowego, którą Brunsberg zbudował od podstaw razem z kaplicami.

»
361
0
0
0
30 maja 1375 23:30 »

1250 Budowa murowanej świątyni

W 1 połowie XIII wieku rozpoczęto budowę wczesnoromańskiej, jednoprzestrzennej kaplicy murowanej na miejscu istniejącej, drewnianej. Około 1250 roku rozpoczęto budowę korpusu trójnawowej bazyliki z transeptem przykrytej drewnianym stropem. W 2 połowie XIII wieku do korpusu nawowego dobudowano prezbiterium z obejściem i kaplicami, a następnie wybudowano dwie wieże po stronie zachodniej.

Aksonometria architektonicznej bryły bazyliki z wieńcem kaplic pierwotnego układu kościoła św. Jakuba z XIII-XIV wieku z przylegającą do niej kaplicą Mariacką zbudowaną dla małej wspólnoty benedyktynów

»
316
0
0
0
30 maja 1250 23:21 »

1187 Konsekracja kościoła św. Jakuba Apostoła

Data początku budowy kościoła jest nieznana. Wiemy, jedynie, że kościół od początku otrzymał patrona Jakuba i że został ufundowany przez mieszczanina Jakuba Beringera z Bambergu jako zwieńczenie misji ewangelizacyjnej świętego biskupa Ottona w Szczecinie i na Pomorzu. W 1187 biskup Zygfryd dokonał konsekracji świątyni.

Wygląd budowli z pierwszego okresu jej istnienia jest nieznany. W czasie powojennych badań kościoła powstała hipoteza, że pierwszy kościół - to niewielka drewniana kaplica, podobnie jak większość budowli sakralnych tego czasu na terenie Księstwa Pomorskiego.

»
58
0
0
0
1 stycznia 1187 23:20 »
Wszystkich rekordów: 80